RÆLINGEN KOMMUNE
Rådmannskontoret
MØTEREFERAT
Møtedeltakere:
Enhet for tilrettelagte tjenester Siv Stevenson
Enhet for familie og helse Ragnhild Margrethe Ottestad
Rådmannsgruppa Eivind Glemmestad
Rådmannsgruppa John Kristoffersen
Rådmannskontoret Inger Tegelsrud Nordlund
Rådmannsgruppa Mette Aasrud
Organisasjonsenheten Bjørn Ivar Rindal
Forfall:
Fra: Ben Marius Lundberg, systemrådgiver
Møtested: RMK
Møtetid: 11.00-13.00
Saksnr.: 2011/1403-6
Arkivkode:
Referat fra møte i kvalitetsrådet torsdag 3. januar 2013
1. Referat fra møtet 10. september:
Ingen spesielle merknader.
2. Gjennomgang av sjekkliste – internkontroll
Hvordan skal sjekklisten implementeres i organisasjonen? Diskusjon rundt hva
som må på plass for å kunne si at man har et internkontrollsystem. Sjekklisten
trenger ytterligere beskrivelser i form av konkrete stikkord. Internkontroll har
fellestrekk fra enhet til enhet, men noen forskjeller eksisterer også.
Konklusjon:
Det arbeides videre med spesifisering av sjekkliste for internkontroll.
Sjekkliste for internkontroll tas inn i enhetsledersamlingen, og det etableres et
implementeringsløp i samarbeid med enhetslederne.
3. Tilsyn: Ingen eksterne tilsyn.
Tiltak i henhold til samisk tilsyn i grunnskolen, jf Opplæringsloven kapittel 6, er
sluttført.
Det oppleves at det blir gjennomført strengere oppfølging av konkrete endringer,
varige endringer, som er bemerket i resultat av tilsyn.
Interne tilsyn: Tilsyn i barnehagene. Tilsynet poengterer behovet for å sette
internkontroll i system.
Rælingen kommune – notat Side 2 av 2
4. Status fra arbeidet i “Kvalitetslos-gruppa”
Gruppa består av: Ina Kassel – barnehage, Inger T. Nordlund – skole, Kjersti
Sørensen– resten og Ben Marius Lundberg – alle.
Hva gjør gruppen?
 Månedlige møter
 Erfaringsutveksling
 Opplæring av gruppa
 Diskusjon rundt utfordringer i Kvalitetslosen
 Definere mål for videreutvikling av hver enhet sammen med enhetene
 Prioritere hvilke enheter som bør få ekstra bistand
 Lage en ny «kvalitetsbok»
5. Erfaringer fra pågående kvalitetsarbeid i skole
Presentasjon av hva som er gjort i skole.
Det er utarbeidet følgende rapporter:
 Tilstandsrapport kvalitetsvurdering for grunnskolen 2012.
 Kvalitetssikring av grunnskolen i Rælingen 2012.
Diskusjon rundt samspillet mellom kvalitetsvurdering, kvalitetssikring,
kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling.
Rapportene sikrer ansvarsfordeling mellom skolene og skoleeier og gir et godt
grunnlag for videre utvikling.
Tilstandsrapport for andre sektorer kan gjennomføres. Metodikken som er benyttet
i skole kan benyttes som mal.
Neste møte:
 Opplæring i internkontrollarbeid
 Avviksrapportering
 Kvalitetsrådet arrangerer en årlig konferanse (internkontroll) for enhetslederne.
Rælingen, 03.01.2013
Ben Marius Lundberg
systemrådgiver