MØTEREFERAT

Til eksterne møtedeltakere:
Inger

Til interne møtedeltakere:
Rådmannsgruppa Eivind Glemmestad
Rådmannsgruppa Mette Aasrud
Rådmannsgruppa John Kristoffersen
Enhet for tilrettelagte tjenester Siv Stevenson
Organisasjonsenheten Bjørn Ivar Rindal
Hovedverneombud Gunn Krogstad
Enhet for familie og helse Ragnhild Margrethe Ottestad
Rådmannskontoret Ben Marius Lundberg

Forfall:
(skriv inn)

Fra: Inger Tegelsrud Nordlund, kvalitetsrådgiver
Møtested: RMK
Møtetid: 17. oktober 2011
Saksnr.: 2011/1403-2
Arkivkode:

Referat fra møte i Kvalitetsrådet 17. oktober 2011

Sak 1 Referat fra møtet 25. mai 2011 ble godkjent

Sak 2 Tilsynsrapporter siden sist
Kvalitetsrådet ønsker å ha gjennomgang av alle tilsyn mellom hvert møte som fast agenda. Slik arkiveringen er organisert i dag kan dette være vanskelig å finne. For å finne ut om dette kan organiseres på en måte som er lettere tilgjengelig må det sjekkes ut med arkiv.

Siv Feie Stevenson gjorde rede for tilsyn etter Lov om sosiale tjenester kap 4A.
Inger Tegelsrud Nordlund gjorde rede for tilsyn etter Opplæringsloven § 13-10 og kap 5.

Sak 3 Varslingsinstituttet i forhold til Kvalitetslosen og prosedyrer i forhold til varsling
Mulighet for varsling er på kommunens hjemmeside. Denne kan benyttes både av kommunens innbyggere og kommunens ansatte. Denne varslingen går til Advokatfirmaet G-Partner AS.
Organisasjonsenheten reviderer prosedyren for varsling.

Sak 4 Skal Hovedtillitsvalgt kunne melde avvik til alle enhetsledere?
Hovedtillitsvalgte skal kunne melde avvik til enhetsledere.

Sak 5 Avviksbehandling: Et utviklingsområde i Handlingsprogrammet 2012.
Det er stor variasjon mellom enhetene i forhold til å melde avvik. Noen enheter har gode prosedyrer i forhold til dette, mens andre enheter ikke har erfaring på dette området ennå. For at dette skal bli en del av organisasjonskulturen må avvikshåndtering følges opp av alle ledere.

Sak 6 Status i forhold til bruk av Kvalitetslosen
Det er planlagt å innføre ny versjon av Kvalitetslosen når migreringen er gjennomført.

Sak 7 Eventuelt
Kvalitetsrådet ønsker å møtes en gang i kvartalet.
Mandager kl.12.00 blir fast møtetid.
4 møter skal bookes inn.

Rælingen, 30.11.2011

Inger Tegelsrud Nordlund
kvalitetsrådgiver